Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon  +48 791 111 800

Jakie elementy musi zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę. Musi to zrobić w ostatnim dniu trwania umowy (jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni). Kwestie z tym związane regulowane są przez Kodeks pracy. W tym wpisie dowiesz się, jakie najważniejsze informacje powinny znaleźć się w każdym świadectwie pracy.

Co zawiera świadectwo pracy?

Wszystkie kwestie dotyczące elementów, jakie muszą znaleźć się w świadectwie pracy, regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Przygotowaniem świadectwa pracy zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi zajmuje się pracodawca, wyznaczony do tego zadania dział wewnątrz firmy lub zewnętrzne biuro rachunkowe zapewniające obsługę kadrową.

W świadectwie pracy pracodawca musi podać przede wszystkim podstawowe informacje dotyczące:

 • okresu zatrudnienia,
 • rodzaju wykonywanej pracy (stanowiska),
 • wymiaru etatu,
 • trybu rozwiązania lub okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy ze wskazaniem podstawy prawnej,
 • dane niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

W przypadku postępowania egzekucyjnego, gdy doszło do zajęcia wynagrodzenia za pracę, wzmianka o tym również powinna znajdować się w świadectwie pracy. Pracownik ma też prawo żądać o umieszczenie w dokumencie informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia czy uzyskanych kwalifikacjach.

To jednak nie wszystkie dane, które powinny znaleźć się w świadectwie pracy. Oprócz tego w dokumencie powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku kalendarzowym, w którym doszło do ustania stosunku pracy,
 • wykorzystanie dodatkowego urlopu lub innego uprawnienia albo świadczenia przewidzianego przepisami prawa pracy,
 • okres korzystania z urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu ojcowskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanie urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia,
 • wykonywanie pracy tymczasowej — jeżeli miała miejsce z wyszczególnieniem okresu i podmiotu, dla którego realizowane były zadania,
 • łączna liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie i za które nie zachował prawa do wynagrodzenia w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy (zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy),
 • wykorzystanie w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy,
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy,
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystanie dodatkowych urlopów lub innych uprawnieniach,
 • okresy nieskładkowe, przypadające w czasie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • dane, które są zamieszczane na żądanie pracownika.